Allmänna Villkor

Som användare av spelsidan spelpaus.co (”Webbplats”) accepterar du användarvillkoren nedanför (”Villkor”) genom att besöka och använda denna Webbplats.

Ansvarsfrihet

Vi tar inget ansvar i de beslut du tar som resultat av det du läst och klickat på i denna Webbplats. Vi önskar självfallet att göra vårt bästa för att hjälpa dig i din beslutsfattning, men i slutändan är det ändå du som bär ansvaret för dina beslut.

Reklaminnehåll

Vi tillhandahåller och bäddar in reklam och länkar till reglerade speloperatörer och får betalt av dessa för att visa och tillhandahålla dessa länkar. Du accepterar och förstår att vi gör det som ett sätt för oss som bolag att gå runt.

Ansvarsfullt spelande

Du kommer ihåg som spelare att alltid spela ansvarsfullt och inte ser på spel som något slags inkomst. Vi bryr oss om dig som spelare – spela endast för att ha kul.

Laglig bruk

Du lovar att inte använda vår sida och innehåll till någon form av olaglig verksamhet. Du accepterar också att med användning av den här sidan följa alla lagar och regler som gäller för dig.

Inga virus tack!

Du samtycker till att du inte på något sätt försöker hacka vår hemsida, eller någon av våra operatörer genom våra länkar, genom att ladda upp någon form av infekterad mjukvara som kan störa eller avbryta den vanliga driften av datorer, datornätverk eller mobilenhet(er) . Det gäller alla typer av infekterad mjukvara såsom bland annat makrovirus, trojanska hästar, maskar med mera.

Vi äger allt på den här sidan

Allt material på denna Webbplats samt webbplatsen själv ägs av oss och får inte kopieras eller delas vidar utan att vi har gett vår tillåtelse. Vi tackar dig för att du förstår att privatkopiering aldrig är okej oavsett vilken licenshavare du piratkopierar från.

Den engelska versionen gäller vid diskrepans

Skulle det uppstå någon form av skillnad i mening mellan den engelska och den svenska sidan så är det den engelska versionen som gäller. Vi skulle rekommendera dig att läsa båda versionerna för säkerhets skull.

Terms of Use

As a user of the game site spelpaus.co (”Website”), you accept the terms of use below (”Terms”) by visiting and using this Website.

You are responsible

We take no responsibility for the decisions you make as a result of what you have read and clicked on in this Website. Of course we wish to do our best to help you in your decision-making, but in the end it is still you who bear the responsibility for your decisions.

Advertising content

We provide and embed advertisements and links to regulated gaming operators and are paid by them to display and provide these links. You accept and understand that we do it as a way for us as a company to go with profit.

Responsible gambling

You remember as a player to always play responsibly and not to see games as some kind of income. We care about you as a player – only play for fun.

Legal use

You promise not to use our site and content for any kind of illegal activity. You also agree to comply with all laws and regulations applicable to you by using this site.

No viruses please!

You agree that you will not in any way attempt to hack our website, or any of our operators through our links, by uploading any type of infected software that may disrupt or interrupt the normal operation of computers, computer networks or mobile device(s). This applies to all types of infected software such as macro viruses, Trojan horses, worms and more.

We own the rights to everything on this site

All material on this Website and the website itself are owned by us and may not be copied or redistributed without our permission. We thank you for understanding that private copying is never okay regardless of where you are copying from.

The English version applies in case of discrepancy

Should there be any kind of difference in meaning between the English and the Swedish page, the English version applies. We would recommend you read both the version in your native language and in english just to be safe.